قیمت محصول :     2900 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • عنوان مقاله : نیروگاه توس
 • فرمت مقاله : WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات : 74
 • حجم فایل : 5.35 MB
 • فرمت فایل دانلودی : zip
 • رمز فایل : www.fulfile.ir
 • تاریخ ارائه محصول : ۰۹ / ۰۵ / ۱۳۹۸
 • بازدید : 233 بار
 • دسته بندی : ,

مقاله نیروگاه توس

نیروگاه توس

پيش گفتار

در كليه نيروگاههاي بخاري و نيروگاههاي سيكل تركيبي كنترل سطح درام ازاهميت ويژه اي برخوردار مي باشد از اين رو نصب وسايل ودستگاههاي مهم ودقيق ضروري مي باشد.

در نيروگاهها براي كنترل سطح تانكها،سيستم هاي مختلفي درنظرگرفته مي‌شود و يكي‌ از تانكهاي موجود درنيروگاه كه كنترل سطح آن از اهميت ويژه اي برخوردار است، «درام» مي باشد. چون اين تانك تحت فشار و درجه حرارت‌بالا مي‌باشد،به اين جهت كنترل والوهايي درنظرگرفته ميشود كه باتوجه به اطلاعات وارده سطح درام را كنترل ميكند.

ولي باتوجه به تجربه نشان داده شده است كه درمقاديربسياركم آب تغذيه، كنترل سطح درام با كنترل والوي بزرگ بسيارمشكل است بنابراين جهت كنترل بهترسطح درام درتناژكم ازوالوكنترلي كوچكتراستفاده مي‌شود.

درتناژ معمولي كنترل والو ۱۰۰% اصلي درمداراست ولي درصورت بروز نقص روي اين كنترل  والو، نيازمبرم به كنترل والوي ميباشد كه واحدرا از تريپ حتمي نجات دهد وآن كنترل والو۱۰۰% رزرو مي باشد كه سيستم آن موتوري‌بوده ومي‌تواند درزمانهاي اضطراري جايگزين كنترل والو اصلي شود.

تئوريهاي علمي شغل مورد تصدِي

شرح سيستم آب تغذيه نيروگاه توس

سيستم آب تغذيه اصلي دردياگرام MAS-E4-120 مشخص شده است.

اين سيستم براي آب تغذيه اصلي منظورشده كه ازفيدواترتانك تااكونومايزر بويلر به اين نام شناخته مي شود

سيستم آب تغذيه داراي وظايف زير مي باشد:

– گرم كردن وهواگيري تقطيرات اصلي درداخل تانك اصلي «فيدواترتانك»  و دي‌اريتور RL01B010 توسط بخاربرداشتي شماره سه ازتوربين فشارمتوسط (ازخطRH30) انجام مي شود.

– آب اصلي جهت بويلرتوسط پمپ هاي اصلي سيكل (RL11/12/13D010) كه ازفيدواترتانك تغذيه شده  و به درام بويلرمنتقل مي شود، ضمن اينكه كمترين درجه‌حرارت آب ورودي به درام  ۱۳۵ درجه سانتي گرادميباشد.

– گرم كردن آب تغذيه سيكل توسط هيترهاي فشار قوي شماره۴و۵(RL20B010/20) صورت مي گيرد.

– كنترل سطح درام دربويلر اصلي بوسيله كنترل والو۳۰%(RL31S004) درطول زمان راه‌اندازي بطور دقيق انجام مي شود.

– تغذيه آب مورد نياز آبزن هاي سوپرهيت(NA60/NA20) و ريهيت(NE21/NE22).

– تغذيه آب تزريقي مورد نياز براي باي‌پاس فشارقوي(RA20S010) درمواقع راه‌اندازي، تريپ توربين و يا زماني كه فشارخط كلدريهيت ازفشار طراحي آن(SETPOINT) افزايش يابد.

– انتقال تقطيرات از هيتر شماره ۴ به تانك تغذيه اصلي توسط خط (R P10/15Z010).

– درهنگامي كه بخاربراي بويلر كمكي ازواحدي گرفته شده باشد ازطريق كلدريهيت پس ازمصرف تقطيرات آن ازطريق خط (۰ RC70Z010) به تانك تغذيه همان واحد برگشت مي كند.

– گرم كردن هواي ورودي به بويلرتوسط بخارزيركش ازتوربين ويا كلدريهيت دربالاتر از۲۵% بارانجام مي گيرد، تقطيرات اين بخاروارد  (RECEPTION TANK(RK46B010 شده وازآنجا وارد تانك تغذيه اصلي از طريق خط (RK47Z020).(نقشهMAS-E4-120) مي گردد.

تجهيزات سيستم آب تغذيه اصلي

۱- تانك تغذيه اصلي(RL01B010)

۲- پمپ هاي آب تغذيه اصلي۶۰%*۳(RL11/12/13D010)

۳- هيترفشارقوي شماره ۴

۴- هيترفشارقوي شماره ۵

۵- كنترل والونئوماتيكي ۱۰۰%(RL32S004)

۶- كنترل والونئوماتيكي۳۰%(RL31S004)

۷- والوموتوري ۱۰۰%(RL33S004)

تانك تغذيه اصلي با دي‌اريتور(RL01B010)

فيدواترتانك بعنوان يك هيتربازعمل مي كند وگنجايش آن ۱۲۵ مترمكعب مي باشد.

درحين استارت واحد، هواي موجود درآب و بخار داخل دي‌اريتوربه فلاش باكس (SD22B001) كه به اژكتورهاي كندانسورمتصل بوده، ازطريق خط(SD22)تخليه مي‌گردد.

تانك تغذيه

بدين منظوردرراه اندازي، اژكتورراه انداز(SL01D001) عمل كرده ونهايتاً گازهاي غيرقابل تقطير از داخل دي‌اريتورخارج مي گردد. دربهره برداري معمولي هوازدائي دي‌اريتورفقط توسط لوله (RL01Z061) كه مستقيمابه اتمسفرمتصل است بوسيله والو(RL01S210) انجام مي گيرد و مسير قبلي بسته مي باشد. براي جلوگيري ازيخ‌زدگي آب داخل تانك اصلي تغذيه مبدلي در داخل تانك تعبيه شده است كه بخار ازخط (RQ50Z010) وارد، كندانس آن ازخط (RK50Z010)خارج مي گردد.

تجهيزات واتصالات به تانك تغذيه اصلي عبارتنداز:

۱-مسيرآب كندانسه به تانك (RM20Z070).

۲-مسيربخار برداشتي ازتوربين به تانك تغذيه(RH30Z040).

۳-مسيرتخليه معمولي هيترفشارقوي شماره ۴ (RP10Z020).

۴-مسيرفلاش وسل بويلربه تانك تغذيه (NC40).

۵-مسيربخاربه بالشتك تانكهاي كروي (RH35Z010).

۶-مسيرونت گاز دي‌اريتور(RL01Z060).

۷-مسيرگرم كن بخاركمكي به تانك تغذيه(RQ50).

۸-مسيركندانس بخاركمكي ازتانك تغذيه به ريسپشن تانك واحد(RK50).

۹-مسيراورفلوي تانك تغذيه (RL01Z070).

۱۰-مسيرتخليه تانك تغذيه(RL01Z071).

۱۱-سه مسيراصلي ساكشن پمپ هاي آب تغذيه (RL11/12/13Z010).

۱۲-سه مسيربرگشت مينيمم فلوبه تانك تغذيه(RL11/12/13Z040).

۱۳-سيفتي والوتانك تغذيه كه درصورت ازدياد فشاربه (ata11) برسد عمل مي‌كند(RL01S015).

۱۴-وسائل متصل به تانك تغذيه جهت اندازه گيري هاي سطح، فشارودرجه حرارت.

پمپ هاي آب تغذيه بويلر

آب موردنيازبويلرتوسط سه پمپ كه هركدام به ظرفيت ۶۰%دبي درتمام با (۱۵۰MW) تامين مي گردد. پمپ هاازنوع سانتريفوژ بوده وهرپمپ شامل دوازده مرحله مي باشد كه هركدام درشرايط معمولي داراي فلوي  (۲۹۷t/h) فشارديس‌شارژ(۱۸۲ata)  وحداكثر مينيمم فلوي آن (۸۰t/h)  مقدارمصرف الكتريكي آن  (۲۱۸۲KW) مي باشد وهمچنين اين پمپ‌ها داراي كوپلينگ هيدروليكي والكتروموتور با ولتاژ بالا مي باشد. درطول بهره برداري معمولي دوپمپ درمداربوده وسومي به حالت رزرو مي باشد. چنانچه يكي ازپمپ هابعلت نقصي ازمدارخارج شود پمپ رزرو بطوراتوماتيك درمدار قرار مي گيرد

ورودي آب تغذيه توسط سه خط مستقل ازتانك تغذيه اصلي وارد هريك ازپمپ ها مي‌گردد. هرخط مكش داراي يك والودستي بزرگ (RL11/12/13S001) ويك فيلتر(RL11/12/13N001) ويك شيراطمينان (RL11/12/13S002) مي باشد. شيراطمينان به اين دليل طراحي شده است كه خط مكش پمپ رزرو وتانك تغذيه اصلي را ازفشارقسمت دهش پمپ هائي كه درمدار هستند(درصورتيكه والويكطرفه مسيرنشتي داشته باشد)، محفوظ بدارد.

يك مسيرجهت تزريق هيدرازين ازخط UH كه به قسمت مكش پمپ هاي آب تغذيه متصل مي باشد استفاده مي گردد

هرپمپ مجهزبه يك والويك طرفه و والومينيمم فلو مي باشدكه بصورت تركيبي طراحي شده (RL11/12/13S005) كه اين والوها ازآسيب رسيدن به پمپ در صورتي كه مسيرخروجي آن مسدود گردد، جلوگيري كرده و از خط مينيمم فلو، آب عبوركرده وبه تانك تغذيه اصلي برگشت داده مي شود.

در صورت كم شدن دبي آب به هر ميزان، بلافاصله مسيرمينيمم فلوباز مي شود. حتي اگرمقداردبي آب ورودي به بويلر صفر شود(كنترل والواصلي كاملابسته شود) هيچ خطري متوجه پمپ نخواهد شد وآب درمسير برگشت به تانك تغذيه اصلي جريان داردو بالعكس وقتي دبي آب ازمقدار معين تجاوز كند مسيرمينيمم فلو كاملا بسته خواهد شد.

مزاياي كوپلينگ هيدروليكي عبارتنداز

۱-اضافه شدن عمر موتور الكتريكي به دليل راه اندازي بدون باروشتاب گرفتن آرام.

۲-ازبين رفتن ارتعاشات پيچشي وشوك هاي ناشي ازبار.

۳-سيستم روغنكاري سرخود واستفاده ازروغنهاي معمولي.

۴-نبودن اتصال مستقيم بين محرك ومتحرك (بين موتوروپمپ).

۵-باانواع سيستم هاي كنترل بطورعالي كار مي كند.

۶-هماهنگ نمودن بارموتورها درسيستمي كه چندموتورموازي دارند.

۷-قابل استفاده ومناسب درهرنوع محيط.

۸-قابليت كنترل سرعت .

۹-انتقال قدرت بدون مانع وعدم فرسايش بوسيله انرژي جنبشي سيال.

تجهيزات پمپ آب تغذيه اصلي

پمپهاي آب تغذيه شامل سه قسمت اصلي مي باشد:

الف-موتورالكتريكي

ب-كوپلينگ هيدروليكي

ج-پمپ

تجهيزاتي كه براي بهره برداري، حفاظت، كنترل و نظارت بر عملكرد پمپ ها بكاررفته‌ است عبارتنداز:

 • كولرهواي الكتروموتوركه باگردش آب سيستم (VH) در داخل آن باعث كاهش دماي الكتروموتورمي شود.
 • منبع ذخيره روغن كه جهت تامين روغن روغنكاري قسمتهاي مختلف و كوپلينگ هيدروليكي استفاده مي گردد.
 • پمپ روغنكاري اصلي كه توسط موتوراصلي پمپ تغذيه ازطريق جعبه دنده به حركت درمي آيد.
 • پمپ روغنكاري كمكي شماره ۱ كه الكتريكي بوده وبعنوان پمپ رزرو ازآن استفاده مي شود.
 • پمپ روغنكاري كمكي شماره ۲ كه الكتريكي بوده و بعنوان پمپ روغن رزرو از آن استفاده مي شود.
 • فيلترهاي روغن كه يكي درمدار و ديگري بصورت رزرو درنظرگرفته شده است.
 • كولرروغن كه توسط آب خنك كن مداربسته (VH) خنك مي شود.
 • مسيرهاي آب خنك كن جهت خنك كاري پكينگ ها واستافين‌باكس‌ها همراه با والوهاي تنظيم كننده.
 • اكچويتورمتصل به اسكوپ تيوپ جهت تنظيم دورپمپ تغذيه.
 • فلومترنصب شده براي آب خنك كن (VH).
 • نشاندهنده هاي مختلف براي درجه حرارت، سطح، فشار و اختلاف فشاردرمحل‌پمپ .
 • درجه حرارت‌ها جهت اندازه گيري ونظارت بردماي آب وروغن وارسال سيگنال‌هاي حفاظتي.
 • پرژرسويچ هاي مختلف جهت اندازه گيري ونظارت فشارآب، روغن وارسال سيگنال هاي حفاظتي.
 • سنسوردور جهت نظارت وحفاظت دور پمپ تغذيه.
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
- از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

افزودن به سبد خرید