قیمت محصول :     10000 تومان 8000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • عنوان پایان نامه : بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند
 • فرمت فایل پایان نامه : WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات : 78
 • حجم فایل : 100 KB
 • فرمت فایل دانلودی : zip
 • رمز فایل : www.fulfile.ir
 • پرسشنامه : دارد
 • تاریخ ارائه محصول : 03 / 05 / 2019
 • بازدید : 54496 بازدید
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

پايان نامه رشته علوم تربيتي گرايش مديريت وبرنامه ريزي آموزشي

چكيده پايان نامه

اين تحقيق با عنوان ‹‹ بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي ۸۴-۱۳۸۳ ›› به بررسي جوهاي حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت مي پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته وداراي ابعاد هشتگانه : روحيه، صميميت، بازدارندگي، عدم تعهد شغلي، نفوذ، مراعات، تأكيد برتوليد وفاصله گيري است.

دراين پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پيشنهادي هالپين وكرافت مطرح گرديدكه درنهايت فرضيات ۱و۲و۳و۵ رد نمي شوند وفرضيات ۴و۶و۷و۸ رد مي شوند.

دراين سوألات به ترتيب مطرح شده بود:

سوأل ۱- آيا روحيه سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۲- آيا صميميت سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۳- آيا بازدارندگي سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تراست؟

سوأل ۴- آيا عدم تعهد شغلي دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل ۵- آيا مراعات  دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۶- آيا نفوذ دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۷- آيا تأكيد برتوليد دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل ۸- آيا فاصله گيري دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

درنهايت محققين پس از بررسي داده هاي بدست آمده به اين نتيجه گيري مي رسند كه هيچ كدام از دو دانشكده بطور مطلق دريكي از انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت قرار نمي گيرند اما محققين حدوداً مشخص مي سازند كه دانشكده ادبيات داراي جوي دوستانه ودانشكده علوم جوي مابين باز، دوستانه وپدرانه دارد.

فهرست مطالب

فصل اول : كليات

– مقدمه 

– بيان مسأله 

– اهميت تحقيق

– فرضيه هاي پژوهش  

– تعاريف عملياتي 

فصل دوم: مروري برادبيات پيشينه تحقيق

– مقدمه 

۱- بخش اول: ادبيات ومعاني نظري

– تعاريف جو سازماني 

– انواع جو سازماني 

۲- بخش دوم: پيشينه پژوهش 

– پژوهش هاي خارجي 

– پژوهش هاي داخلي

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

–  نوع تحقيق

– جامعه آماري 

– نمونه آماري 

– نحوه جمع آوري داده ها وكسب اطلاعات

– ابزار اندازه گيري 

– روايي وپاياني ابزار اندازه گيري 

– روش نمره گذاري پرسشنامه يافته هاي مربوط به آن 

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها

– مقدمه 

– تجزيه وتحليل توصيفي  

فصل پنجم: خلاصه ونتيجه گيري داده ها

– مقدمه 

– خلاصه ونتيجه گيري  

– پيشنهادها 

– محدوديت ها  

– منابع ومآخذ  

 ضمائم: پرسشنامه توصيف جو سازماني   

مقدمه

استادان ومديران بخصوص آنهايي كه سابقه كاري زيادي دارند، غالباً بااين تجربه آشنا هستند كه درانتقال ازيك دانشكده به دانشكده ديگر احساس كرده اند به محيط تازه اي كه با محيط قبلي متفاوت است قدم مي گذارند. آنچه كه موجب چنين احساسي مي شود جو سازماني است.

جو سازماني چيز معمولي نيست،. بنابراين، به استناد چه شواهدي مي توان از جو دانشگاه ها وتفاوت آنها سخن گفت؟

مشاهده رفتاركاركنان دانشگاه شواهدي بدست مي دهند مثلاً دربرخي سازمان ها، كاركنان، آسوده خاطرند، با يكديگر روابط متقابل صميمانه اي دارند. شايسته وبا صلاحيت به نظر مي رسند به گونه اي اعتماد واطمينان ناظر رابه خود جلب مي كنند اما دربرخي سازمان ها كه تنش وكشمكش حكم فرماست اين عامل درچهره كاركنان، رفتار وگفتار آنان، درروابط ايشان بايكديگر به وضوح ديده مي شود وبعضي سازمان ها پرحنب وجوش وكارآمد هستند. برخي ديگر بي قيد وبي تفاوت، برخي بسيار انساني عمل مي كنند برخي سرد وسخت گيرند اين تفاوت ها كه محيط رواني واجتماعي سازمان ها را مشخص مي كنند، به جوسازماني دانشگاه هم مربوط                مي شوند.دراين تحقيق سعي خواهد شد پژوهش درراستاي شناخت ومقايسه جو سازماني دانشكده ادبيات وعلوم انساني ودانشكده علوم دانشگاه بيرجند براساس نظريه ‹‹ آندرو هالپين ›› و ‹‹ دان كرافت›› صورت گيرد ووخرده مقياس هاي موجود درجو سازماني تعيين گردد.

( علاقه مند – علي، فصل نامه مديريت آموزش وپرورش، شماره مسلسل ۲۰)

بيان مسأله

‹‹ نيازيعني، فاصله ميان آنچه هست وآنچه بايد باشد. يك مسأله، يك نياز انتخاب شده است كه براي كاهش يا رفع آن بايد اقدام شود.››

( راجرز كاخمن، جوي، هرمن، ترجه فريده مشايخ وعباس بازرگان ۱۳۷۴ ص ۱۴۶)

با توجه به تعريف فوق مسلماً شناسايي فاصله بين وضع موجود، و وضع مطلوب از نظر جو سازماني حاكم بردانشكده هاي مورد مطالعه جهت بهسازي مديريت دراستفاده بهينه از منابع موجود سازماني، نيازي است كه مديران ودست اندركاران تعليم وتربيت جهت رفع آن بايد اقدامات لازم را مبذول دارند. اما قبل ازهرگونه اقدام، مديران وبرنامه ريزان بايد جو سازماني موجود دانشده ها را شناسايي كرده وسپس ملاك هايي براي آن تبيين نمايند.

مسلماً يافته هاي تحقيق پيشنهادي با هدف شناخت ومقايسه جو سازماني دانشكده هاي مورد مطالعه با جو سازمان پيشنهادي هالپين وكرافت زمينه اي خواهد بود تا مديران دريابند جو سازماني دانشكده هاي تحت تصدي آنها طبق نتايج تحقيق پيشنهادي هالپين وكرافت درچه وضعيتي قرار دارد، تا با به كارگيري پيشنهادهاي تحقيق مذكور درمساعد سازي جو موجود دربه نتيجه رساندن برنامه ها اقدام لازم را مبذول دارند.

اهميت تحقيق

دانشگاه ها به عنوان قلب نظام تعليم وتربيت هركشور نقش مهمي دربهبود وتوسعه نظام تعليم وتربيت بر عهده دارند چرا كه فارغ التحصيلان دانشگاه ها به عنوان برومندهاي نظام آموزش عالي مي توانند پست هاي كليدي كشور وحساس را به عنوان مديران، طراحان، برنامه ريزان، مهندسان و… دركشور برعهده گيرند.

مسلماً جو سازماني مطلوب به عنوان يك متغير مهم واساسي مي تواند نقش تعيين كننده اي دركيفيت واثر بخشي بروندادهاي نظام آموزش عالي داشته باشند از طرف ديگر از آنجاييكه جو دانشگاه ها تأثير عمده اي دررفتار سازماني كاركنان واستادان دارد مديران مي توانند تأثير مهم ومثبتي درتوسعه جو سازماني دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي داشته باشند. لذا توضيح وتحليل جو سازمان هاي آموزش حائز اهميت است اين تحقيق به لحاط اينكه چهارچوبي تعريف شده ازجو سازماني براي پژوهشگران ودانشجويان ( علي الخصوص استادان ودانشجويان دانشكده هاي ادبيات وعلوم دانشگاه بيرجند فراهم كنند) حائز اهميت است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید:
- از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

افزودن به سبد خرید
0